Předoperační vyšetření

S ohledem na věk zájemce o kochleární implantát je rozdíl mezi způsobem vyšetření novorozenců a dětí do přibližně 3 let věku a postupem vyšetření starších dětí a dospělých pacientů.

Dospělí pacienti (a děti od 3 let věku)

U dospělého pacienta i u staršího dítěte, kteří oba zvládají subjektivní audiometrické vyšetření a spolupracují s lékařem, je vyšetření jednoduché. Dle výsledku naměřeného úvodního prahového tónového audiogramu u ušního lékaře (průměrné ztráty sluchu na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 Hz jsou rovné a vyšší než 90 dB HL) se přistoupí k baterii dalších vyšetření, která stanoví vhodnost kandidáta pro kochleární implantaci. Vyšetření zajišťuje centrum kochleárních implantací.

Audiologická a foniatrická vyšetření

Kandidát na kochleární implantát má těžkou až velmi těžkou ztrátu sluchu. Trpí-li touto ztrátou sluchu již delší dobu, musí být nositelem sluchadla. Proto audiolog naměří s pacientem tónový audiogram se sluchadlem. Vyšetření se provádí v audiometrické komoře kalibrovaným audiometrem ve volném poli. Pro vhodnost implantace svědčí jsou-li průměrné ztráty sluchu (je-li získaná audiometrická křivka) na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 Hz horší než 50 dB HL.

Kandidát by měl být uživatelem velmi výkonného sluchadla (maximálním výkon na výstupu nejméně 136 dB SSPL). Má-li toto sluchadlo jen minimální efekt na podstatné rozumění a rozvoj řeči, může být pacient vhodným kandidátem. Vyšetření se provádí se sluchadlem slovní audiometrií ve volném poli na intenzitě mluveného slova 90dB. Pacient opakuje slova, která slyší a audiolog stanoví výsledné skóre rozumění řeči. Pacient může být vhodným kandidátem, jestliže jeho skóre je horší než 40 % při opakování vět (správně odpověděl 4 věty z 10) nebo 50 % při opakování jednotlivých slov (správně odpověděl 5 slov z 10). Mají být vyzkoušeny alespoň tři typy sluchadel.

Předchozí audiometrická vyšetření byla tzv. subjektivní, tzn. že jsou závislá na odpovědích/spolupráci pacienta. Nyní je nutné provést tzv. objektivní vyšetření sluchu, které představuje vyšetření BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) nebo ASSR (Auditory Steady State Response). Tato vyšetření již nejsou závislá na vědomých odpovědích pacienta a měla by potvrdit výsledky "subjektivních" audiometrických vyšetření. Vyšetření BERA a ASSR jsou vyšetření sluchové odezvy center slyšení na zvukové podněty. Vyšetření se provádí když je pacient v klidu (pacient nejčastěji leží, může i spát) a trvá přibližně půl hodiny. Při těchto vyšetřeních (metoda ASSR nebo frekvenční BERA) by se měl potvrdit sluchový práh větší než 95 dB HL na frekvencích 0,5 – 4 kHz.

U dospělých pacientů se dále doporučuje provedení tzv. promontorního testu, pomocí kterého lze ověřit funkčnost sluchového nervu (speciální typ BERA vyšetření) v případech, kdy lze předpokládat nízký počet přežívajících vláken sluchového nervu (pacient po meningitidě, délka hluchoty více než 20 let, sluchový práh vyšetření BERA/ASSR vyšel více než 110dB HL).

Dále, vyšetření tzv. otoakustických emisí potvrzuje přítomnost a funkci vlásečnicových buněk v hlemýždi. Může být i negativní.

Doplňková vyšetření ušním lékařem

Ušní lékař posoudí pomocí mikroskopu anatomické poměry zvukovodu a vyloučí akutní zánětlivé změny ve středouší. Pomocí tympanometrie se dále doporučuje vyšetřit funkci Eustachovy trubice a orientačně stanovit práh stapediálních reflexů.

Ušní lékař dále odešle pacienta na vyšetření HRCT (výpočetní tomografie s vysokým stupněm rozlišení) k ověření stavu průchodnosti hlemýždě.

V případě možného zhoršení průchodnosti hlemýždě (otoskleróza, meningitída) je nutno provést dovyšetření magnetickou rezonancí MRI.

Vyšetření u neurologa, psychologa a logopeda

Neurologické vyšetření musí vyloučit poruchu vyšších stupňů sluchové dráhy a mozkových sluchových center, aby nebylo znemožněno využití kochleárního implantátu.

Psycholog potvrdí, že uchazeč o kochleární implantát má schopnosti a vlastnosti, které umožní spolehlivé naprogramování řečového procesoru a využití kochleárního implantátu. Speciální testy posoudí schopnosti kandidáta absolvovat rehabilitační program. Posuzován je vliv rodiny. V pubertálním a adolescentním věku, ale i u dospělých, je nutné pečlivě zvážit, zda je kandidát dostatečně motivován k trvalému nošení externích částí implantátu.

Logoped ve výběrové fázi informuje uchazeče o rehabilitačním programu pro uživatele kochleárních implantátů a konzultuje s ním možnost logopedické péče také v místě bydliště.

Ostatní předoperační vyšetření

Ostatní, klasická předoperační vyšetření musí potvrdit, že není kontraindikace k provedení operace v celkové anestézii.

Novorozenci a děti do 3 let věku

Diagnostika novorozenců a dětí do 3 let věku je složitější a je vázána pouze na objektivní vyšetřovací metody.

Pozorování

Každé dítě v České republice by mělo po narození projít screeningovým vyšetřením sluchu na otoakustické emise OAE (postupný náběh plošných vyšetření od ledna 2012), které dá odpověď: „prošel“ nebo „neprošel“. V případě, že je výsledek negativní, je dítěti doporučeno další - přesnější vyšetření. V rámci dalšího vyšetření se provádí další měření OAE a objektivní audiometrické testy BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) a ASSR (Auditory Steady State Response). Dítě se zjištěnou sluchovou vadou musí být vybaveno odpovídajícími sluchadly (nastavenými dle předchozích měření). Pozorování reakcí dítěte na zvuk by mělo probíhat přibližně půl roku. Matka v kontaktu s lékařem, psychologem, logopedem a speciálním pedagogem sleduje a vyhodnocuje, zda jsou sluchadla pro dítě přínosem. Sledování dítěte je zároveň podkladem k hodnocení vhodnosti případné budoucí implantace. Psycholog se zároveň snaží předat rodičům realistickou představu o přínosu implantátu. Současně probíhají další vyšetření, která sledují otázku: „Je vhodné zařadit dítě do implantačního programu?“

Komplexní vyšetření foniatrem má za cíl stanovení postižení sluchu za pomoci objektivní audiometrie a posouzení efektu sluchadel.

Logoped v úzké spolupráci s rodinou vede rehabilitaci a nácvik komunikačních schopností dítěte.

Psycholog zjišťuje, jaké má dítě schopnosti a volné vlastnosti, které umožní využití kochleárního implantátu a povedou k rozvoji sluchu a řeči.

Cílená ORL vyšetření představují řadu odborných vyšetření při hospitalizaci dítěte: vyšetření anatomických poměrů mikroskopem, tympanometrii, případně další, již klinické vyšetření na OAE, vyšetření hlemýždě a sluchového nervu (HRCT/MRI), případné odstranění zbytnělé nosní mandle, genetická a další potřebná vyšetření.

Objektivní audiometrie pomocí BERA/ASSR stanoví pravděpodobný sluchový práh.

 

Děťátko při vyšetření BERA/ASSR

 

Kompletizace vyšetření a soubor závěrečných vyšetření směřujících k operaci: pediatr, oční lékař, neurolog, kardiolog, dětský anesteziolog, atd.

Všechna vyšetření mají jediný cíl: určit velikost poruchy sluchu, potvrdit nedostatečný rozvoj reakce na sluchové podněty i při oboustranném použití dostatečně výkonných a správně seřízených sluchadel a potvrdit tak možnost rozvíjení sluchu a mluvené řeči při použití kochleárního implantátu.

Výběr kandidátů ke kochleární implantaci je prováděn velmi zodpovědně a výchozí předpoklady každého pacienta jsou vždy celým týmem Centra kochleárních implantací pečlivě zvažovány. Vhodní kandidáti jsou předloženi ke schválení revizním lékařům jednotlivých pojišťoven. Jejich vyjádření je předpokladem pro hrazení implantace příslušnými zdravotními pojišťovnami.

Rodiče, jakou cestu rozvoje řeči dítěte zvolíte, záleží jen na Vás – implantace nebo velmi silná sluchadla s orální komunikací, či znakový jazyk nebo totální komunikaci?

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. My Vám vždy rádi a objektivně poradíme.