Ladění a rehabilitace

Ladění audioprocesorů

Ladění audiprocesorů kochleárních implantátů zajišťují a je plně v jejich kompetenci, implantační centra. Jejich inženýři a lékaři audiologové jsou pro tuto činnost průběžně školeni výrobcem.

Ladění vašeho audioprocesoru si objednávejte a domlouvejte na těchto pracovištích (ladění je plně hrazeno prostřednictvím systému úhrad zdravotní pojišťovnou):

 

Naše společnost Audionika s.r.o., zastupující firmu MED-EL v ČR, může s laděním pomoci:

ve Valašském Meziříčí     v Brně             nebo v Praze                         

 

 

V obou případech je vždy nutné objednání a odsouhlasení termínu předem.

 

 

Pooperační rehabilitační (logopedická) péče

Pooperační rehabilitační péče je nejdůležitějším článkem v procesu kochleární implantace. Jejím cílem je naplnit očekávání pacienta i jeho okolí a integrovat ho do světa slyšících. Rehabilitační péče začíná již v době přípravy uchazeče na operaci. Kandidát se učí slyšet se sluchadly (i když využitelný efekt sluchadel může být minimální), pracovat se svým logopedem a speciálním pedagogem, s rodiči a příbuznými. Zejména u dětí je základem naučit se správně reagovat na zvuky, osvojit si základy znakového jazyka a odezírání (pomohou při ranné rehabilitaci).

Komplexní pooperační rehabilitační péče musí být operovaným pacientům poskytována nejen na klinice, ale také v místě bydliště. U dětí může velice pomoci resort školství a jeho Speciálně pedagogická centra (SPC), organizovaná při všech českých a moravských školách pro sluchově postižené a při školách pro děti s vadami řeči. Dospělí navštěvují také nejbližšího logopeda v místě svého bydliště.

Pooperační rehabilitace je proces trvající někdy i řadu let, zejména u dětí, které se narodily jako neslyšící nebo které ohluchly prelingválně. U dětí, které ztratily sluch postlingválně a u dospělých pacientů, je rehabilitace jednodušší.

Člověk s kochleárním implantátem je schopen vnímat i rozlišovat zvuky, rozumět řeči, konverzovat. Rozhodně však nejde o návrat k normálnímu způsobu slyšení. Ani podrobné předoperační vyšetření nám neřekne nic o tom, jaký efekt přinese implantace a budou-li naplněny očekávání pacienta a jeho okolí. Naším cílem je eliminovat všechny nežádoucí vlivy, aby byl výsledný efekt co nejlepší. Každý implantovaný je individuální, ke každému pacientovi se musí přistupovat individuálně A ZÁSADNĚ NE RUTINNĚ!

Úspěšnou rehabilitaci pacientů s kochleárním implantátem lze shrnout do těchto postupných kroků

V naší praxi ale máme i pacienta, který ihned po 1. zapojení řečového procesoru začal poslouchat oblíbenou hudbu a tvářil se velmi spokojeně! Již jsme ho neviděli.

Za účelem úspěšné rehabilitace doporučujeme využít všechny dostupné rehabilitační materiály a postupy, včetně výpočetní techniky a programového vybavení.

Nemělo by se připustit, aby pacienti používali svůj kochleární implantát málo či s ním nebyli spokojeni!