Máte nárok na příspěvek na kompenzační pomůcku?

A A A

Problematika kompenzačních pomůcek a jejich úhrady nejen pro sluchově postižené občany, ale pro všechny osoby se zdravotním postižením, byla, je a vždy bude velmi komplikované téma. Zvláště pro starší občany a zvláště po 1. lednu 2012, kdy vstoupily v platnost zcela nové zákonné předpisy.

Následujícím textem si vám dovolujeme pomoci snáze se orientovat v této problematice.

Zákony a vyhlášky

Od 1. ledna 2012 možnost získání finančního příspěvku na pořízení pomůcky pro sluchově postižené upravují tyto dva právní předpisy:

Příspěvky vyřizují Úřady práce.

 

Na jaké pomůcky můžete získat příspěvek?

Dle uvedeného zákona a vyhlášky O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je možné získat příspěvky na následující kompenzační pomůcky pro sluchově postižené:

 • signalizaci bytového a domovního zvonku včetně instalace - máme v naší nabídce
 • signalizaci pláče dítěte včetně instalace - máme v naší nabídce
 • speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči - máme v naší nabídce
 • individuální indukční smyčku - máme v naší nabídce
 • zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení - máme v naší nabídce
 • signalizaci telefonního zvonění - máme v naší nabídce
 • telefonní zesilovač

Z uvedeného je vidět, že od 1. ledna 2012 je seznam kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, na které je možné získat od státu finanční příspěvek, značně redukován. Je důležité také podotknout, že existují další kritéria, která musí žadatel splňovat, aby mu byl příspěvek poskytnut. I zde od 1. ledna 2012 stát "přitvrdil".

 

Kritéria pro přidělení finančního příspěvku

Základní kritéria dle platné legislativy jsou dvě: finanční a zdravotní.

Finační kritérium

Finanční kritérium stanoví, že Váš příjem a příjem osob s Vámi společně posuzovaných je nižší než osminásobek životního minima. Výši životního minima určuje Zákon č. 110/2006 Sb. O životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů. Ve znění pozdějších předpisů proto, že výše minima se postupně zvyšuje. Je třeba znát jeho výši v době, kdy žádost podáváte - viz stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše životního minima k 1.1.2012:

 • Pro jednotlivce = 3.410,- Kč
 • Pro první dospělou osobu ve společné domácnosti = 3.140,- Kč
 • Pro druhou a další dospělou osobu ve společné domácnosti = 2.830,- Kč
 • Pro nezaopatřené dítě do 6 let = 1.740,- Kč
 • Pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let = 2.140,- Kč
 • Pro nezaopatřené dítě nad 15 let = 2.450,- Kč

Zdravotní kritérium

Zdravotní kritérium říká, že nárok na finanční příspěvek na kompenzační naslouchací pomůcku má osoba s těžkým sluchovým postižením! Příloha Zákona č. 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (kapitola I, odstavce 3a - 3c) vymezuje, co se považuje za těžké sluchové postižení.

 • Odstavec 3a říká: Žadatel trpí oboustrannou úplnou hluchotou - neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy.
 • Odstavec 3b říká: Žadatel má oboustrannou praktickou hluchotu - ztráta sluchu při tónové audiometrii je v rozsahu 70 – 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 – 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 – 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci ko­chleární nebo kmenové neuroprotézy.

Stát zde "velice přitvrdil" a od 1.1.2012  velmi málo žadatelů na příspěvek na naslouchací pomůcku dosáhne, protože ne každý sluchově postižený uvedené zdravotní kritérium splňuje. Přesto doporučujeme žádost podat. K uvedeným kritériím Odstavce 3b ještě doplňujeme:

 • ztráta sluchu při tónové audiometrii je v rozsahu 70 – 90 dB

Váš prahový tónový audiogram pro obě uši (při vyšetření u ušního lékaře posloucháte tóny se sluchátky na hlavě, tlačítko stisknete v okamžiku, kdy přestanete nebo začnete slyšet tón - záleží na instrukcích zdravotní sestry) by měl být minimálně ve světle zeleném tolerančním poli (červená křivka pro pravé ucho) a nebo i níže v tmavě zeleném poli (modrá křivka pro levé ucho), jak je naznačeno na následujícím obrázku. Křivka audiogramu nesmí být "lepší" - nesmí být v bílém poli.

 • zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 – 90 %:

"Zbytkový sluch v procentech" spočítá ušní lékař v tabulce dle takzvaného "Fowlera" (speciální kritérium charakterizující stupeň sluchové ztráty). Vaše spočítaná ztráta sluchu musí být pro obě uši horší než 85 %. Je-li křivka prahového audiogramu na kmitočtech 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz na intenzitě 70 dB, je tato hodnota přeně 85 % a "MÁTE SPLNĚNO". Následující obrázek ukazuje příklad, jak by ztráta sluchu v % vypadala pro výše uvedený audiogram:

 • pravé ucho 93,1 %
 • levé ucho 99,9 %
 • obě uši 94,8 % = KRITÉRIUM DLE VYHLÁŠKY "SPLNĚNO"
 • sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 –15 %):

Ušní lékař nebo jeho audiologická sestra by s Vámi měli provést "vyšetření slovní audiometrií ve volném poli se sluchadlem na intenzitě signálu 50 dB". Vyšetření musí být provedeno s Vaším sluchadlem nastaveným dle Vaší ztráty sluchu a zvyklostí a Vaše schopnost rozumět mluvené řeči s tímto sluchadlem by měla být 10 - 15 %. JINÝMI SLOVY: Z 10ti PŘEHRANÝCH SLOV SPRÁVNĚ ZOPAKUJETE JEN JEDNO!

"Obrázek z vyšetření" musí vypadat přibližně takto:

 

 • Odstavec 3c říká: Žadatel trpí těžkou formou hluchoslepoty. V případě, že jste hluchoslepí, kontaktujte nás prosím ke konzultaci dodávky vhodné naslouchací pomůcky.

 

Jaká je výše příspěvku?

Splňujete-li výše uvedná finanční a zdravotní kritéria, můžete se začít zajímat o výši příspěvku. Zákon rozlišuje výši příspěvku při ceně pomůcky do 24.000,- Kč a nad 24.000,- Kč. Rozumí se vždy konečné ceny vč. DPH.

Pokud je cena zvláštní pomůcky do výše 24.000,- Kč, příspěvek Vám bude poskytnut v případě, že je váš příjem a příjem osob s Vámi společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Vaše spoluúčast bude činit 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1.000,- Kč.

Pokud je cena zvláštní pomůcky vyšší než 24.000,- Kč, příspěvek Vám bude poskytnut se spoluúčastí 10 %, s maximální výší příspěvku 350.000,- Kč.

 

Vyplnění žádosti

Zjistili jste si, že společný příjem Váš a osob žijících s Vámi v domácnosti je nižší než osminásobek životního minima. Navštívili jste odborného ušního lékaře a víte z provedeného vyšetření, že splňujete předepsaná zdravotní kritéria. Znáte druh, název a cenu pomůcky, o kterou chcete žádat. Můžete nyní přistoupit k vyplnění "Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku".

Formulář žádosti si můžete otevřít na internetových stránkách MPSV ČR a zde elektronicky vyplnit a dále zpracovat (pro otevření formuláře - klikněte na tento odkaz) nebo si ho stáhnete zde (klikněte) nebo si pro něj zajdete na nejbližší pobočku úřadu práce.

V případě, že si od nás necháte vystavit předběžnou fakturu, formulář žádosti Vám automaticky zašleme společně s ní.

Nikdo "normální" nevyplňuje formuláře rád, zvláště žádosti. Ty jejich složitosti a nesmyslné kolonky! A "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku" není vyjímkou. Dovolte, abychom Vám poradili ve dvou bodech:

 • ODDÍL D. Ošetřující lékaři žadatele. V prvé řadě musíte vyplnit přesný kontakt na Vašeho obvodního lékaře. Kontakty na odborného ušního lékaře či jiného lékaře můžete vyplnit pro doplnění. Splnění Vašich zdravotních kritérií totiž nehodnotí úředník na Úřadu práce, který zpracovává Vaši žádost, ale odborný lékař spolupracující s tímto úřadem, který si Váš zdravotní posudek k posouzení žádosti vyžádá právě od Vašeho obvodního lékaře. A Váš obvodní lékař by měl mít u sebe pro tyto účely k dispozici (ve Vaší zdravotní dokumentaci) zprávu od odborného ušního lékaře, který Vám provedl vyšetření k Vaší žádosti. Zkrátka se jedná o složitý systém - organizačně, časově i finančně. Přesto, nenechte se odradit!  
 • ODDÍL E. Požadovaná pomůcka. V kolonce uvádíte označení pomůcky dle Vyhlášky (viz výše v textu "Na jaké pomůcky můžete získat příspěvek?") a její název/popis dle dodavatele. K žádosti doporučujeme přiložit fakturu dodavatele. Předběžnou - žádate-li o příspěvek před pořízením pomůcky nebo výslednou - žádáte-li o příspěvek až po pořízení pomůcky. V kolonce cena uvádíte celkovou cenu vč. DPH.

Příloha k žádosti

K žádosti je nutno přiložit formulář dokladu o výši čtvrtletního příjmu Vašeho a příjmu osob s Vámi společně posuzovaných! Formulář dokladu si můžete stáhnout zde (klikněte) nebo si ho otevřít a zpracovat na stránkách MPSV ČR (klikněte) a nebo si pro něj dojít na nejbližší pobočku Úřadu práce. V případě, že si od nás necháte vystavit předběžnou fakturu, formulář žádosti Vám automaticky zašleme společně se ní.

 

Podání a zpracování žádosti

Žádost s přílohami je možné ze zákona podat na kterékoliv pobočce Úřadu práce. Žádost lze také zaslat doporučeně poštou. Úřad zpracovává Vaši žádost dle tzv. "správního řádu". Výsledkem řízení je rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. V rozhodnutí musí být zdůvodnění, proč úřad takto rozhodl a musí v něm být poučení o odvolání. Rozhodnutí Vám musí být prokazatelně doručeno. 

Doporučujeme, abyste na adrese, kterou jste uvedli v žádosti, pravidelně odebírali poštu, abyste rozhodnutí obdrželi do svých rukou včas. Pokud se Vám rozhodnutí úřadu nepodaří doručit, protože nejste na Vámi uvedené adrese k zastižení, bude rozhodnutí uloženo na poště a po uplynutí zákonné lhůty považováno za doručené. Od okamžiku doručení Vám běží lhůta pro odvolání. Tato lhůta se řídí správním řádem a je v rozhodnutí uvedena.

 

Upozornění

Snažíme jsme se tímto textem poradit a pomoci. Pro Vás, pro nás, ale i pro Úřady práce jde o novou problematiku, která se postupně vyvíjí a dolaďuje. Proto uvedené informace berte jako základní. Úřad může v rámci zákona požadovat potřebné dokumenty a přílohy pro něj v prokazatelné formě. V případě dotazů pište na [email protected] . Chcete-li, napište nám i své zkušenosti z "bitvy s úřady". Budou-li věcné a prospěšné, předáme je dále nebo je doplníme na naše stránky.