Jak na sluchový screening?

A A A

Doporučení ORL společnosti

Vlastní screeningová síť by měla být tvořena

v 1. úrovni neonatologickými odděleními, provádějícími 2. – 4. den po porodu plošný screening sluchu a u přibližně 7 % negativních odpovědí "REFER“ rescreening za 2 týdny až měsíc po porodu. Čím kvalitnější přístroj (čím méně má díky své konstrukci "negativně falešných odpovědí"), tím menší je nutnost rescreeningového vyšetření. V případě provádění reescreeningu na stejném oddělení/stejným přístrojem, kterým je prováděn plošný screening, doporučujeme přístroj s modulem pro základní screeningovou BERU.

2. úroveň musí tvořit klinická a logopedická specializovaná pracoviště s patřičným vybavením, která budou provádět podrobné vyšetření sluchu dětí, které neprojdou rescreeningem (asi 3 – 1 % dětí), stanoví diagnózu a způsob rehabilitace.

3. úroveň musí zákonitě zajišťovat centra kochleárních implantací, kam budou odesílány děti, kterým konvenční sluchadla nezajistí rozvoj řeči.

(Zdroj: http://otolaryngologie.cz/screening-sluchu-podkladove-materialy-pro-jednani-o-moznostech-podpory-screeningu-sluchu-2/)

Kódy výkonů

Koncem roku 2011 byly uzákoněny (Sbírka zákonů č. 411/2011, částka 144, strana 5400) a od 1. 1. 2012 byly zařazeny do sazebníku výkonů pro odbornost 702 – audiologie a foniatrie nové výkony pro plošné vyšetření sluchu všech novorozenců. Problematiku sluchového screeningu u novorozenců dále upravuje Metodický pokyn MZČR vydaný dne 31.8.2012. Dle Ćlánku 3, odst. 3 tohoto pokynu, citujeme: "Zdravotní výkony 73028 - screening sluchu u novorozenců a 73029 - rescreening sluchu u novorozenců/kojenců lze provádět na pracovištích, která jsou vybavena přístrojem pro záznam otoakustických emisí a personálně zabezpečena zaškoleným personálem a vykázat příslušné smluvní zdravotní pojišťovně k úhradě."

Výkon s kódem 73028 – Screening sluchu u novorozenců

Vyšetření se provádí zpravidla na novorozeneckém úseku dětských oddělení či na specializovaných neonatologických odděleních 2.–4. den po porodu přístrojem na záznam otoakustických emisí (OAE) a zaškoleným personálem. Nelze vyloučit ani ambulantní zajištění, např. porody doma, ORL a foniatrickými pracovišti se zaškoleným personálem. Výkon je oboustranný. V případě negativního výsledku vyšetření je indikován s časovým odstupem rescreening. 

 • Kategorie: P - plně hrazen 
 • OF: 1/život 
 • Nositel výkonu: L2 (čas 10) a S2 (čas 20) 
 • Čas výkonu: 30  
 • ZUM: ne  
 • ZULP: ano  
 • Body: 207

Výkon s kódem 73029 – Rescreening sluchu u novorozenců/kojenců

Vyšetření navazuje na negativní výsledek novorozeneckého screeningu sluchu a při opakované negativitě je indikováno klinické vyšetření sluchu. Výkon je rovněž oboustranný. Vyšetření se provádí v tiché místnosti na přístroji pro otoakustické emise, provádí ho vyškolená sestra, atestovaný lékař vyhodnocuje výsledek a vydává další doporučení zákonnému zástupci dítěte.

 • Kategorie: P - plně hrazen
 • OF: 1/1 den, 3/1 rok 
 • Nositel výkonu: L3 (čas 20) a S2 (čas 30)
 • Čas výkonu: 50
 • ZUM: ne
 • ZULP: ano
 • Body: 425

Doporučené požadavky na přístroje pro 1. úroveň screeningu

Pro vyšeření otoakustických emisí u novorozenců a kojenců doporučujeme každé porodnici či neonatologickému oddělení přenosný přístroj splňující tato základní kritéria:

 • Přístroj měří otoakustické emise vyvolané krátkými přerušovanými akustickými impulsy (tzv. kliky), označované jako TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emissions), nebo měří otoakustické emise vznikající jako produkt zkreslení při současném působení dvou tónů s různou frekvencí. Tyto emise nesou označení DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emission).
 • Přístroj by měl být kombinovaný s jednoduchou BEROU pro okamžitou přesnější diagnostiku v rámci negativního rescreeningu.
 • Přístroj musí umět automaticky interpretovat provedené měření s odpovědí "PASS" (výbavné emise/BERA) a "REFER" (nevýbavné emise/BERA).
 • Přístroj musí umět automaticky archivovat provedené měření, musí být také zajištěna archvivace výsledků vyšetření v počítačovém programu a současně i export naměřených dat k dalšímu vyšetření a statistickému zpracování.
 • Jednoduchá obsluha a minimalizované nároky na údržbu.
 • Snadná kontrola funkčnosti přístroje.

Námi dodávané řešení splňuje ve všech ukazatelích uvedené požadavky. Někdy je i překračuje. Je jím přístroj MADSEN AccuScreen.

Závěrem

Vyšetřit každé novorozené dítě na otoakustické emise není složité. Primární vyšetření provádí zaškolená neonatologická sestra. Pokud přístroj vyhodnotí odpověď jako správnou a dítě je jinak zdravé, je možné téměř s jistotou tvrdit, že je sluch v pořádku. Nedojde-li k vyvolání emisí, a to se podle zkušeností z provádění screeningu sluchu ve vyspělých státech očekává asi u sedmi procent dětí, je vhodné vyšetření opakovat po dvou týdnech, případně ještě po měsíci - zakončení 1. úrovně screeningu.

Při negativním rescreeningu je vhodné okamžitě přistoupit k vyšetření pomocí přesnější automatické objektivní audiometrie BERA (měření akusticky evokovaných potenciálů). V tomto případě testy neprojdou jen asi 3 procenta dětí, které by měly být dále komplexněji vyšetřeny ve specializovaných sluchových centrech pomocí klinických přístrojů - 2. úroveň screeningu.