O programu

Nová verze programu PILP (Počítačové Individuální Logopedické Pracoviště) s řadovým označením 200 představuje v porovnání s jinými „logopedickými stroji a programy“ relativně levný software, který jsme vyvinuli ve spolupráci s logopedickou veřejností na základě našich dlouholetých zkušeností s logopedickými přístroji typu „Sprachsichtgerät“ i našimi minulými produkty „PILP 100“ a „POJMY“.

Nabízíme universální logopedický program vycházející ze zásad reálného záznamu řeči na obrazovce počítače a na principech využití řečové zpětné vazby (biofeedbacku) při zobrazení základních parametrů řeči. Program, který klienta motivuje k logopedické reedukaci, kompenzuje jeho narušené komunikační schopnosti a v neposlední řadě také zvyšuje efektivnost práce terapeuta. Dodáváme logopedický program, který může pracovat na jakémkoliv osobním počítači a není již vázán na speciální hardwarové vybavení.

Program PILP 200 je ideální volbou pro klinickou i pedagogickou praxi logopedů. PILP 200 je použitelný jako terapeutický prostředek pro řadu řečových problémů. Slouží k zobrazení i záznamu terapeutova hlasového vzoru a k zobrazení i záznamu odpovědí klienta.

PILP 200 přináší logopedům v základní verzi programu:

 • kompletní programový modul GRAFY a současně také archivační části/moduly programu:
 • VZORKY – umožňuje velice jednoduchou formou ukládat do počítače záznamy křivek terapeuta i klienta k jejich budoucímu rychlému použití (např. databáze vzorových křivek učitele),
 • ŽÁCI – ve společné databázi terapeutické údaje o klientovi s možností jejich vytištění či odeslání elektronicky na jiné pracoviště,
 • HLAS – individuální nastavení parametrů záznamu zvuku pro terapeuta i klienta.

PILP 200 je výkonným pomocníkem při vyhodnocení a léčení hlasu, dysartrií, k nácviku správné artikulace, k reedukaci sluchu, k nácviku plynulosti řeči a fonace či jiných řečových problémů. Grafické ztvárnění záznamu hlasu umožňuje provádět řečová cvičení i s klienty s těžkou sluchovou vadou. Je také vhodný k rehabilitaci dětí i dospělých po kochleární implantaci. Program dokonce nachází své opodstatnění i při nácviku výslovnosti při výuce cizích jazyků.

Význam řečové zpětné vazby

PILP 200 zpracovává akustické parametry z lidské řeči (výšku, hlasitost, frekvenční spektrum) a zobrazuje je v reálném čase na obrazovce počítače. Zobrazení je velice srozumitelné a intuitivní. Logoped stanoví hlasové vzory a pacient se pokouší přiblížit co nejvíce tomuto hlasovému vzoru, jak graficky, tak i pomocí zpětné akustické vazby (při použití doplňkového vybavení). Zobrazení řečových křivek na obrazovce počítače umožňuje klientovi dosáhnout terapeutických cílů mnohem snadněji.

Modul „GRAFY“

Inovovaný modul GRAFY je určen k zobrazení vyslovovaných izolovaných hlásek (např. samohlásky, sykavky, nácvik výslovnosti „R“), slabik, slov, slovních spojení a vět. Tento modul je výhodný k artikulačním cvičením a rytmizaci řeči, ke kvalitě výslovnosti a nácviku správné intonace. Grafické zobrazení obálek spektrálních parametrů řeči v reálném čase lze použít jako vizuální biofeedback i jako výukový prostředek.

Modul GRAFY umožňuje následující zobrazení křivek

 • Osciloskop – kontinuální zobrazení signálu, který reaguje na hlasový podnět a umožňuje klientovi „vidět svůj hlas“.
 • Hlasitost – program k tvorbě hlasu, nácviku správné výslovnosti a rytmizaci řeči. Vyvozování izolovaných hlásek, zpětná vazba, například při reedukaci plynulosti řeči.
 • Intonace – nácvik a fixace správné polohy hlasu. Individuální nastavení parametrů dle věku a pohlaví klienta.
 • Hlasitost a intonace – společné zobrazení hlasových projevů k procvičování výslovnosti s logopedem.
 • Sykavky – reakce programu pouze na sykavky. Vyvozování sykavek a procvičování jejich výslovnosti.

„VZORKY“ – archivace křivek

V oddíle VZORKY je možné uložit na disk počítače a dále editovat a přehrávat libovolnou řečovou křivku zobrazenou na monitoru ve zvoleném časovém úseku (možnosti: 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 vteřin). Tato křivka může reprezentovat logopedické vzorky i odpovědi klienta. Archivované křivky lze exportovat na libovolné záznamové médium, odesílat elektronickou poštou, zkrátka používat na libovolném počítači se zakoupenou licencí pro PILP 200. Práce se záznamem křivek je uživatelsky velmi jednoduchá.

„ŽÁCI“ – databáze klientů

V oddíle ŽÁCI je možné ukládat nejen základní údaje o klientovi, ale také archivovat a popisovat průběh logopedických sezení a doporučení. Práce s databází je velice jednoduchá a nevyžaduje po uživateli větší znalosti práce na počítači. Archivované údaje o průběhu terapie je možné vytisknout či odeslat elektronicky.

Základní dodávka programu PILP 200

Základní dodávka programu PILP 200 obsahuje

 • Instalační DVD/externí FLASH paměť s aktuální verzí programu PILP 200
 • Mikrofonní zesilovač pro HLK P200. Licenční ujednání umožňuje provoz na 1 libovolném počítači. Mikrofonní zesilovač se připojuje do USB konektoru přenosného či stolního počítače. Bez tohoto zesilovače program PILP 200 není funkční.
 • Stolní mikrofon ke snímání řeči MIC-111 (standardní mikrofon se základní dodávkou).

Doporučené doplňkové příslušenství k programu PILP 200

Níže uvedené doplňkové vybavení nabízíme na základě našich zkušeností při logopedické péči a doporučujeme je využít při práci s programem PILP 200:

 • Stolní mikrofon ke snímání řeči. Nevyhovuje-li terapeutovi práce s kravatovým mikrofonem, může použít stolní mikrofon. Profil mikrofonu je přednastaven v databázi programu PILP 200.
 • Přenosný bezdrátový mikrofon ke snímání řeči Sennheiser FreePort. Při práci s velmi aktivními „neposednými“ dětmi je vhodné použít bezdrátový mikrofon. Profil mikrofonu Sennheiser FreePort je přednastaven v databázi programu PILP 200.
 • Naslouchací souprava Sennheiser SET 830 IR. Pracujete-li s klienty s lehkou až střední sluchovou vadou, je vhodné k posílení vizuální složky použít sluchátka. Doporučujeme bezdrátová sluchátka s infračerveným přenosem signálu, která byla vyvinuta pro potřeby sluchově postižených. Vysílač se připojí na sluchátkový výstup počítače, stetoskopický přijímač si klient „zavěsí na uši“.
 • Naslouchací souprava Sennheiser SET 830S IR. Pracujete-li s klienty s těžší sluchovou vadou, kteří pro kompenzaci sluchu musí a používají sluchadlo, musíte k posílení vizuální složky, které je v tomto případě až nezbytné, použít speciální bezdrátovou naslouchací soupravu, která byla vyvinuta pro potřeby sluchově postižených. Vysílač se připojí na sluchátkový výstup počítače. Přijímač s indukční smyčkou má klient zavěšený na krku a sluchadlo přepnuté do funkce „T“.
 • Zesilovač RI 830 s indukční smyčkou. Používáte-li již k posílení sluchové cesty soupravu SET 830 IR se stetoskopickými sluchátky, stačí pro potřeby klientů s těžkou sluchovou vadou přikoupit pouze zesilovač/přijímač s indukční smyčkou.
 • Přenosný počítač. Jako nadstandard nabízíme i dodání nového přenosného počítače v konfiguraci vhodné pro práci s programem PILP 200. Počítač již bude dodán s přeinstalovaným programem.

Minimální požadavky na počítačové vybavení pro program PILP 200:

 • operační systém Windows Vista, Windows 7 (32bitový i 64bitový)
 • 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s frekvencí 1 gigahertz (GHz) nebo vyšší
 • 1 gigabajt (GB) paměti RAM (32bitový systém) nebo 2 GB paměti RAM (64bitový systém)
 • 16 GB volného místa na disku (32bitový systém) nebo 20 GB (64bitový systém)
 • grafické zařízení DirectX 9 s ovladačem WDDM 1.0 nebo vyšším
 • zvuková karta instalovaná v počítači
 • jeden volný USB slot 2.0 k připojení hardwarového klíče s mikrofonem
 • připojení k internetu (není podmínkou)
 • PC tiskárna (není podmínkou)

Shrnutí základních vlastností PILP 200:

 • slouží k nácviku a nápravě
  • narušené komunikační schopnosti
  • správné funkce dýchání a fonace
  • artikulačních problémů
  • plynulosti řeči
  • intonační polohy hlasu a rytmizace
 • je motivační a stimulující při řečovém tréninku sluchově postižených
 • díky možnosti akustické zpětné vazby je vhodný k reedukaci sluchu
 • je doporučený k rehabilitaci pacientů s kochleárním implantátem
 • dá se použít k tréninku profesionálního hlasu a dabingu
 • i k odstraňování akcentu při výuce cizího jazyka
 • výhodou je zobrazení v reálném čase
 • a jednoduché ovládání programů